EÐİtİm bÖlgesİ zÜmre

Başlatan Sihirli Keman, 27 Nisan 2016, 16:44:20

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Sihirli Keman Sihirli Keman

EÐİtİm bÖlgesİ zÜmre


........... EÐİTİM ÖÐRETİM YILI MANİSA MERKEZ ORTAÖÐRETİM KURUMLARI MÜZİK DERSİ SENE BAŞI BÖLGE ZÜMRE ÖÐRETMENLER TOPLANTISI

TOPLANTI NO : 1
TOPLANTI TARİHİ : 12.09.2016
TOPLANTI SAATİ : 09:00
TOPLANTI YERİ : MANİSA LİSESİ
TOPLANTI BAŞKANI : ....................
TOPLANTIYA KATILANLAR : Hasan Türek Anadolu Lisesi ögrt.Tolga GÜLBOY,
Manisa Lise ögrt. N.Aylin TUFAN,
İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Önder AYDIN,


GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış ve yoklama
2) Zümre Başkanı ve Yazman Seçimi
3) Bir önceki yılın İl ve Bölge Zümre Ögretmenlerinin toplantısında alınan kararların incelenmesi
4) 2011-2012 egitim ögretim yılı ders başarılarının degerlendirilmesi ve başarıyı arttırmak için alınan tedbirler Egitim Bölgesinde araç - gereç ve tesislerden ortak faydalanma yollarının belirlenmesi
5) Türk Milli Egitiminin okul ve dersin genel ve özel amaçları ile ögrencilere kazandırılacak davranışların incelenmesi
6) 12 Yıllık Zorunlu Egitimin getirdigi yenilik, uygulama ve alınacak tedbirler,
7) Ortaögretim kurumları haftalık ders çizelgelerinde yapılan degişikliklerin incelenmesi
8) Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile kullanılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi
9) Müfredat programlarında derslerin işlenişinde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri
10) Ölçme ve degerlendirmede birlik ve beraberligin saglanması
11) Atatürk İlke ve İnkılapları ile Atatürkçülük konularının yıllık planlarda belirtilip derslerde işlenmesi
12) Diger Zümre ögretmenleriyle işbirliginin saglanması
13) Konuların işlenişinde kullanılacak metod ve tekniklerin belirlenmesi.Verilecek ödevlerin konusu,şekli,ödevlerin verilme ve toplanma tarihlerinin tespiti.
14) Dilek ve öneriler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1) II.Egitim Bölgesi Müzik dersi zümre başkanları Ticaret Meslek Lisesinde 12.09.2012 tarihinde saat:09.00 da toplanmıştır.Yapılan yoklamada Hasan Türek Anadolu Lisesi ögrt.Tolga GÜLBOY,Manisa Lise ögrt. N.Aylin TUFAN,İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Önder AYDIN,
2) Zümre başkanı Tolga GÜLBOY toplantı yazmanı olarak N.Aylin TUFAN seçilmiştir.
3) Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Ögretmeni Tolga GÜLBOY bir önceki bölge zümre toplantı tutanagı okunarak incelendi alınan kararlara uyuldugu belirtildi.2011-2012 egitim ögretim yılında müfredat programı dogrultusunda hazırlanan yıllık planlara uyuldugu belirtildi.Yıllık planlar hazırlanırken zevk egitimine daha fazla yer verilmesi kararlaştırıldı. Manisa Lise ögrt. N.Aylin TUFAN, 2011-2012 Egitim ögretim yılında yapılacak çalışmalar degerlendirildi.Ders dışında da ögrencilerimizin müzik yolu ile yararlı alışkanlıklar kazanmaları için yapılacak konser,dinleti, koro v.b çalışmaların yararlı olacagı söylendi.
4) İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Önder AYDIN, ögrencilerimizi şiddetten uzak tutmak için boş vakitlerinin olumlu degerlendirilmesi gerektigini belirtti. Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Ögretmeni Tolga GÜLBOY, okullarında müzik yapan çok sayıda ögrenci oldugunu okulumuzda bulunan müzik odasının da derslerin uygulanmasında verimin arttıgını belirtti.
Ögrencilerimizi bizim kültürümüzde olan müzik türlerini(Türk Halk Müzigi,Türk
Sanat Müzigi v.b) dinleme ve yapma konusunda teşvik etmemiz gerektigi üzerinde
durdu.Yapılacak faaliyetlerde bölge okulları arasında işbirligi yapılarak ortak
etkinliklerin de çıkarılabilecegi araç ve gereçlerden ortak faydalanma konusunda da
yardımlaşma yapılabilecegine degindi.Ögrencilerin müzik dersini isteyerek
seçmelerinden dolayı başarının da %100 oldugunu belirtti.
5) Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Ögretmeni Tolga GÜLBOY,Türk Millî Egitiminin Genel Amaçları 1739 sayılı Millî Egitim Temel Kanunu'na Göre Türk Millî Egitiminin Genel Amaçlarını okudu.
Genel Amaçlar
Madde 2- Türk Millî Egitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini,
1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa'da ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiligine
baglı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel degerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,
2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve saglıklı şekilde gelişmiş
bir kişilige ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip;
insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse deger veren, topluma karşı sorumluluk duyan;
yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş
görme alışkanlıgı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu
kılacak ve toplumun mutluluguna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını saglamak,Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutlulugunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çagdaş uygarlıgın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortagı yapmaktır.
Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Ögretmeni Tolga GÜLBOY,dersin genel ve özel amaçları ile ögrencilere kazandırılacak davranışların yeni programda şu şekilde yer aldıgını belirtti.
PROGRAMIN VİZYONU
Ortaögretim Müzik Dersi Ögretim Programı ögrenci merkezli egitim ve aktif ögrenme
yaklaşımlarından hareketle ögrencilerin yaparak yaşayarak ögrenmelerini amaçlamaktadır.
Bu yolla ögrenciye sevgi, saygı ve güven ortamı sunarak topluma;
 Bilgili, görgülü, duyarlı ve sorumluluk sahibi,
 Saglıklı, dengeli, insancıl, kendisiyle ve çevresiyle barışık,
 Kendini ve toplumu sürekli geliştiren,
 Ulusal ve uluslararası degerleri tanıyan,
 Vatanını ve milletini seven ve aynı zamanda uluslararası düzeyde ülkesini temsil
edebilen,
 Bilinçli, mutlu, özgür kişilikli ve öz güven sahibi bireyler kazandırmayı
hedeflemektedir.
1.3. PROGRAMIN MİSYONU
Ortaögretim Müzik Dersi Ögretim Programı'nın ilkeleri aşagıdaki gibi tespit edilmiştir:
 Müzigi anlayarak dinleyen, bilinçli, estetik bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek
 Söyleme, çalma ve yaratma becerileriyle ögrencilerin kendilerini ifade etmelerini
saglayarak kuramsal müzik bilgileri ile ögrencilerin müzigi bilgi düzeyine
aktarmalarına yardımcı olmak
 Analiz, sentez ve degerlendirme yapabilen müziksel donanıma sahip bireyler
yetiştirmek
 Müzik yoluyla kendilerini ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olmak
 Ulusal ve uluslararası müzik eserlerini degerlendirebilecek kültürel ve tarihsel
perspektif kazandırmak

6) Merkez Hasan Türek Anadolu Lisesi ögrt.Tolga GÜLBOY,Milli Egitim Bakanı Ömer DİNÇER Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu egitimi 12 yıla çıkaran kanunla egitim sisteminde başlayan yeni dönemin iki temel amacından biri toplumun ortalama egitim süresini yükseltmek, digeri ise egitim sisteminin bireylerin ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdigi yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlenmesine degindi.Bu madde üzerine söz alan İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Önder AYDIN, yeni başlanan bu sistemde ögrencilerle uygulamalarımızı tam olarak gerçekleştirmemize ragmen 4+4+4 sisteminin getirmiş oldugu ders sistemine göre ögrencilerin branş ögretmenleriyle ders yapmaları daha faydalı olacaktır dedi.Zaten müfredatımız da ögrencilerimizin seviyelerine göre hazırlanmıştır.
7) Bu madde dogrultusunda söz alan Manisa Lise ögrt. N.Aylin TUFAN, ortaögretimde uygulanan müzik ders saatlerinin 1 saate indirilmesinin uygulama yapma açısından sıkıntı yarattıgını belirtti.Bunun yanın da her sınıfın müzik dersini zorunlu olarak görmesinin okuldaki ögrencilerin birbirleriyle uyum içerisinde olması açısından iyi oldugunu belirtti.
8) Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Ögretmeni Tolga GÜLBOY, degişen müzik dersi programında yer alan ve okulun imkanları çerçevesinde oluşturulabilecek sınıf ortamında aşagıdaki konuları belirtti,
1. Müzik dersligi (Yalıtımı yapılmış olmalı ve standart dersliklerden büyük olmalı)
2. Piyano / elektronik piyano
3. Elektronik org
4. Bilgisayar ve projeksiyon cihazı
5. Ses sistemi (Kaset-CD-MP3-DVD çalar, çoklu hoparlör, amplifikatör, mikrofon, yaka
mikrofonu)
6. Ses kayıt cihazı
7. Ses kayıtları
a. Türk müzigi
a.1.Türk sanat müzigi (buselik, kürdi, rast, uşşak, hicaz, hüseyni, nihavent,
mahur, kürdilihicazkâr, saba, segâh, hüzzam vb. makamların yer aldıgı seçkin
eser örnekleri ve ses kayıtları)
a.1.1.Tasavvuf müzigi ve askerî müzik eserlerinden seçkin örnekler ve ses
kayıtları
a.2.Türk halk müzigi (uzun ve kırık havalarda yazılmış, derleyicilerin, ozanların
ve âşıkların eserleri, yörelere göre hazırlanmış eserlerden seçkin örnekler ve
ses kayıtları)
a.3. Türkiye'de uluslararası sanat müzigi (Türk beşleri "A. Adnan SAYGUN,
U. Cemal ERKİN, N. Kazım AKSES, C. Reşit REY, H. Ferit ALNAR", Ferit
TÜZÜN, Muammer SUN, Nevit KODALLI, Cenan AKIN, İlhan USMANBAŞ,
Yalçın TURA vb.) bestecilerinin eserleri ile ilgili ses kayıtları
b. Uluslararası sanat müzigi (madrigal, lied, menuet, rondo, sonat, konçerto,
senfoni, süit, opera, oratoryo, müzikal, operet vb. müzik tür-biçimlerinden oluşan
eserler ve bestecileri ile ilgili örnek eser kayıtları)
c. Dünyanın farklı bölgelerindeki müzik türleri (Asya, Afrika, Amerika, Türk
Cumhuriyetleri, Uzak Dogu vb. ile ilgili ses kayıtları)
ile ilgili eserleri içeren zengin ve geniş ses kayıtları arşivi
135
8. Nota sehpaları
9. Dizekli yazı tahtası
10. Kolçaklı sandalye (her sınıfta 4-5 adet sol kolçaklı -solak ögrenciler içinsandalye)
11. Müzik tarihi şeridi
12. Ritim ve ezgi çalgıları (Orff çalgıları)
13. Diger çalgılar ( gitar, keman, baglama, ud, darbuka, def, bendir, kudüm,
davul, zil)
14. Besteciler, yorumcular ve çalgılar ile ilgili posterler ve resimler
15. Müzik kitaplıgı, müzik dersi yardımcı kitapları, şarkı kitapları, müzik konusunda
yazılmış kuramsal kitaplar
9) Manisa Lise ögrt. N.Aylin TUFAN, 6. madde de belirtilen sorunlar çerçevesinde sıkıntıların oldugu, uygulama yapabilme açısından teorikte anlatılan konuların hemen pratige geçirilmesi gerektigi, bu açıdan müzik müfredatında yer alan konuların pekişmesi için müzik dersinin 2 ders saatine çıkarılmasının yararlı olacagını sözlerine ekledi.
10) Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Ögretmeni Tolga GÜLBOY,ölçme ve degerlendirmenin her dönem için üç sözlü olarak verilmesinin ögrencilerimiz açısından derslerde gösterdikleri farklı uygulamaların önünü açtıgını, bunun da ögrencilerin derse olan ilgilerinin pozitif bir şekilde arttıgını gözlemledigini belirtti. ögrencilerimize not verirken ders içi performansların da gösterecekleri farklı uygulamalara göre ve müzige karşı ilgilerine göre degerlendirme yapılmasının gerektigine deginildi.
11) Manisa Lise ögrt. N.Aylin TUFAN,2104,2488, S.T.D.'ne göre yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılapları yönergesi incelenerek,01/11/1995 tarih ve 353 sayılı TTK ile 04/12/1995 tarih ve 2444 sayılı tebligler dergisinde yayınlanan müfredata göre; (Agustos 2005 ve 2575 Sayılı Tebligler Dergisi de dikkate alınarak)Agustos 2003 tarih ve 2551 sayılı tebligler dergisinde yayınlanan planlama esaslarına uygun olarak hazırlanması ve yer aldıgı üzere Atatürkçülük ile ilgili konuların üzerinde önemle durulmasına,derslerde Atatürk'ün müzik ve güzel sanatlarla ilgili sözlerine ,Atatürk'ün sevdigi şarkı ve türkülere yer verilmesine birinci dönemde oldugu gibi ikinci dönemde de devam edilmesini sözlerine ekledi.
12) İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Önder AYDIN,diger Zümre ögretmenleriyle işbirliginin saglanmasının birlik ve beraberlik açısından yararlı olacagını söyledi.
13)  Hasan Türek Anadolu Lisesi Müzik Ögretmeni Tolga GÜLBOY,konuların özelliklerine göre ; açıklama, soru-cevap,uygulama, dinleti, kulaktan ögretim,nota ile ögretim,örnekleme vb. tekniklerden yararlanılmasına,derslerde zevk egitimine yer verilmesine,temel amacın ögrencilere müzigi sevdirmek ve müzik yolu ile yararlı alışkanlıklar kazandırmak oldugunun unutulmamasına deginildi.
Derslerde gerek taşıma kolaylıgı gerek akort sorunu olmamasından dolayı blokflüt kullanılmasına,ayrıca zaman buldukça çeşitli müzik aletlerinin sınıfa getirilerek ögrencilere tanıtılmasına , yetenegi ve ilgisi olan ögrencilerle ayrıca ilgilenilmesinin yararlarından söz etti.İstiklal Marşımızın dogru ve coşkulu söylenebilmesi için derslerde fırsat buldukça çalışılmasına , ayrıca önemli marşlarımızın da üzerinde durularak ögretilmesine karar verilmiştir.Derslerden önce fırsat buldukça ses ve nefes açma çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir.
Verilecek ödev konuları aşagıdaki gibi seçilmiştir:
I. Batı Müzigi Tarihi Dönemleri ve özellikleri.
II. Türk Müzigi Tarihi Dönemleri ve özellikleri.
III. Yöremize ait kırık hava örnekleri.
IV. Türk Halk Kültürümüzde bulunan ozanlar ve aşıklar hakkında bilgi ve örnekler.
V. TRT Türk Halk Müzigi Repertuarında bulunan türkülerimizden örnekler.
VI. Ödevlerin verilme ve toplanma tarihleri okul zümrelerinde belirtilecektir.
VII. Ögrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri müfredata uygun bir konunun da kendilerinin oluşturmuş oldukları bir grup ödevi de verilebilir.
14) 2012-2013 egitim ögretim yılının saglık ve başarılı bir şekilde geçmesi dilekleriyle toplantıya son verildi.

ALINAN KARARLAR

1) Okulun imkanları çerçevesinde ögrencilerin yetenekleri çerçevesinde yaptıkları çalışmaları sergileyebilecekleri ortamın oluşturulmasına karar verildi.
2) İstiklal Marşının belirtilmiş kurallar çerçevesinde çalıştırılmasına karar verildi.
3) Ödevlerin ögrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri konular gözetilerek seçilmesine karar verildi.
4) Zümre ögretmenlerinin okullarda imkanların el verdigince ortak çalışmalar yapabileceklerine karar verildi.
5) Ögrencilerimizin kültürel degerlerimizi ön planda tutacak çalışmalar içerisinde olmalarını saglayacak uygulamaların yapılması kararı alındı.
6) Ögrencilerin evrensel müzikle ilgili gelişimlerini saglayacak,müzik etkinliklerine katılmaları kararı alındı.
7) Ögrencilerimizin toplum hizmeti çalışmalarına olanak saglanmasına karar verildi.Tolga GÜLBOY N.Aylin TUFAN
Hasan Türek Anadolu Lisesi Manisa Lisesi
Müzik Ögretmeni Müzik ÖgretmeniÖnder AYDIN
İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi
Müzik Ögretmeni...../...../........
İsmail Hakkı SÖZER
Ahmet Tütüncüoglu İlkögretim Okulu Müdürü Mesajı Paylaşavatar_sensou sensou

Acaba dosya şeklinde varmı? Bu hafta başkan seçildim haftaya toplantı var ne yapacagımı pek bilmiyorum. Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter